Strategisch beleidsplan onderzoek UGent

De Raad van Bestuur keurde op 10 juli 2009 de nota "Strategisch Speerpuntenbeleid Onderzoek" goed, met de bedoeling de bestaande groei van de onderzoeksoutput van de universiteit op en meer gericht manier te sturen, en in deze groei het kwaliteitsstreven vooropstellen.

In de nota wordt uitgegaan van een gedifferentieerde benadering, die enerzijds meer verantwoordelijkheid bij de faculteiten legt, maar anderzijds een centrale sturing mogelijk maakt:

  1. Facultair onderzoeksbeleid: er wordt aan de faculteiten gevraagd om binnen hun personeelsbeleidsplan expliciet aandacht te besteden aan hun strategie met betrekking tot onderzoek en dit door een facultair onderzoeksbeleidsplan dat aangeeft hoe de faculteit de groei van haar onderzoeksactiviteiten zal sturen.
  2. Multidisciplinaire onderzoeksplatformen: universiteitsbreed zullen strategische keuzes worden gemaakt om multidisciplinaire onderzoeksplatformen op te richten, bij voorkeur over de faculteitsgrenzen heen. Deze platformen zullen vanuit de saldi op de BOF-begroting voor vijf jaar ondersteuning krijgen.
  3. Excellentielabels voor toponderzoek: bestaande groepen of clusters zullen een excellentielabel kunnen ontvangen zonder daarmee evenwel automatisch extra financiering te verwerven. Hiermee krijgen ze binnen het excellentieprofiel van de UGent een prominente plaats.

Opmerking: dit laatste actiepunt werd ondertussen bijgestuurd waardoor geen excellentielabels worden uitgereikt.

Lees meer over het Strategisch Speerpuntenbeleid Onderzoek